Algemene Voorwaarden voor Coaching en Therapie

 1. Definities

  a. Dienstverlener: Verwijst naar de coach of therapeut die de diensten levert zoals beschreven in deze voorwaarden. In dit geval Rediscoveryou.

  b. Cliënt: Verwijst naar de persoon die de coaching- of therapiediensten van de dienstverlener ontvangt of een natuurlijk persoon.

  c. Diensten: Verwijst naar de coaching- en/of therapiediensten die worden verstrekt door de Dienstverlener aan de cliënt.

 2. Toepasselijkheid

  a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen de dienstverlener en de cliënt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 3. Vertrouwelijkheid

  a. Alle informatie die tijdens de coaching- of therapiesessies wordt besproken, wordt als vertrouwelijk beschouwd en zal niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt worden gedeeld met derden, tenzij wettelijk verplicht.

 4. Afspraken en Annuleringen

  a. Afspraken dienen te worden gemaakt via overeengekomen communicatiekanalen tussen de RediscoverYou  en de Cliënt.

  b. De Cliënt dient ten minste 48 uur van tevoren eventuele afspraken te annuleren. Bij annuleringen binnen 24 uur kan de RediscoverYou het volledige tarief voor de sessie in rekening brengen.

 5. Betalingen

  a. Betaling voor de diensten van de RediscoverYou gebeurt volgens de overeengekomen tarieven en betalingsvoorwaarden. Na elke sessie/afspraak dient de betaling van de dienst te gebeuren. Dit kan via bancontact, overschrijving of contant. Prijzen zijn steeds inclusief 21% BTW.

  b. Indien betaling niet tijdig wordt ontvangen, behoudt de RediscoverYou zich het recht voor om verdere dienstverlening op te schorten totdat de betaling is ontvangen.

 6. Aansprakelijkheid

  a. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of verlies als gevolg van de dienstverlening, behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid.

 7. GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

  a. RediscoverYou zal persoonlijke gegevens van de cliënt alleen verzamelen, verwerken en bewaren in overeenstemming met de geldende wetgeving, waaronder de GDPR. Gegevens worden bijgehouden voor facturatie en voor e-mailmarketing indien cliënt zich inschrijft op nieuwsbrieven.

  b. De cliënt stemt ermee in dat zijn/haar persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de doeleinden van de dienstverlening, tenzij anders overeengekomen.

 8. Klachtenbehandeling

  a. Eventuele klachten met betrekking tot de dienstverlening dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontstaan, schriftelijk te worden gemeld aan RediscoverYou.

  b. De Dienstverlener zal zich inspannen om klachten binnen een redelijke termijn en naar tevredenheid van de cliënt op te lossen.

 9. Geschillen

  a. In geval van geschillen zullen de partijen streven naar een minnelijke schikking.

 10. Wijzigingen en Beëindiging

  a. RediscoverYou behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen met redelijke kennisgeving aan de cliënt.

  b. Zowel de RediscoverYou als de Cliënt hebben het recht om de overeenkomst voor dienstverlening te beëindigen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

 11. Gezondheidsverklaring

  De holistische therapieconsulten,  coachingtrajecten, cursussen en workshops aangeboden door RediscoverYou zijn niet bedoeld als vervanging voor medische of psychologische behandelingen door een reguliere arts / reguliere psychiater of in een ziekenhuis. Ze dienen eerder als  aanvulling op dergelijke behandelingen. Het is daarom essentieel om altijd je behandelend arts op de hoogte te stellen van je deelname aan deze activiteiten.

   

Door gebruik te maken van de diensten van de RediscoverYou stemt de cliënt in met deze algemene voorwaarden.